Programi

Programi koji su planirani da se odvijaju u „Dječijoj kući“ su slijedeći:

Soba nauke i inovatorstva predviđena je za razvijanje talenta i kreativnosti, te usvajanja novih znanja i vještina, napredan rad sa učenicima različitih uzrasta osnovne škole zainteresovanih za naučne discipline čije osnove su sadržane u školskim programima.

Soba knjige predviđena za učenike, zainteresirane za pismeno i usmeno kreativno izražavanje. Planirano je da se angažuju vanjski saradnici ili u saradnji sa Javnom ustanovom „Biblioteke Sarajeva“. U navedenom prostoru smještena je i biblioteka kojom će upravljati Javna ustanova „Biblioteke Sarajeva“ sa značajnim knjižnim fondom.

Soba govorništva i debata  U ovom prostoru učenici će moći ispoljavati usmeno i kreativno izražavanje, te voditi debate uz nadzor angažovanih vanjskih saradnika ili odgovarajućih partnera.

Mala sala za promociju i predavanja opremljena projektorom i projekcijskim platnom.U navedenom prostoru se može organizovati rad u više grupa za, optimalno do 40 korisnika istovremeno.

Soba muzike je namjenjena za učenje sviranja muzičkih instrumenata individualno ili u okviru grupe, zatim učenja solo ili horskog pjevanja. Za navedene aktivnosti predviđene su dvije manje muzičke prostorije prilagođene namjeni muziciranja i jedna veća soba za grupni rad.

Soba plesa i baleta  Prostorija za balet i ples  zauzima 190 m2., opremljena ogledalima,  mobilnim baletnim šipkama i strunjačama. Uz nju su i dvije garderobe za djevojčice i dječake, opremljene klupama i ormarićima.

Prostor velike sale za predstave i koncerte zauzima površinu od 200 m2. sa predviđenih 125 mjesta u 7 redova fiksiranih stolica. Navedeni prostor predviđen je i za kino projekciju, te raznovrsne kulturne i zabavne sadržaje.

Soba likovnjaka je predviđena za razvijanje talenta te usvajanje novih znanja i vještina likovnih disciplina i tehnika, kao i savremenih tehnologija. Ovaj prostor površine od oko 100 m2, a koji je smješten u prizemlju opremljen je za rad sobe teatra i sobe likovnjaka.

Sobe stranih jezika, za kurseve i informatiku u kojoj će se odvijati neformalno obrazovanje sa programima usvajanje znanja i formalizacije kroz odgovarajuća testiranja, a po priznatim programima i u saradnji sa partnerima ovlaštenim za edukaciju i testiranje.

Klub sa pratećim sadržajima predviđenim za razmjenu literature, kopirnicom te koji raspolaže sa drugim materijalima i priborom za hobi program.

Predviđen je i prostor kafeterije tako da se osiguraju topli i hladni, zdravi napici prilagođeni djeci, te snek sa zdravom hranom izabranom u saradnji sa profesionalnim nutricionistom.

Scroll to Top