Akti Centra

Pravilnik o javnim nabavkama

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2024. godinu

Plan integriteta

Plan javnih nabavki za 2023.god

Pravilnik o prijavi korupcije

Plan integriteta

Pravila JU Međunarodni centar

Odluka o osnivanju javne ustanove

Uredba sa zakonskom snagom

Zakonski propisi:
Uredba za zakonskom snagom/Zakon o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 6/92, 8/93 i 13/94)
Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989, “Sl. list RBiH”, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i “Sl. novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011)
Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14
Zakon o radu (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 – odluka US, 49/2021 – dr. zakon i 103/2021 – dr. zakon)
Zakon o mladima FBIH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/10)

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu( Službene novine Federacije BIH ,Broj 64/09)

Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (“Službene novine Federacije BIH”, Broj 30/16 )

Zakon o budžetima FBIH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15,104/16, 5/18,11/19 i 99/19, 

Scroll to Top